Algemene voorwaarden

1. Definities1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Spredle: de gebruiker van deze voorwaarden. Spredle is de handelsnaam van DVR Promotions BV.
- De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Spredle wordt gesloten.
- Producten en diensten van Spredle: de door Spredle te exploiteren producten en diensten waarbij door de klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
- Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Spredle.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere opdracht en iedere overeenkomst van of met Spredle waarop Spredle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Als Spredle met de klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten deze voorwaarden ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Spredle en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Een aanbieding gedaan door Spredle heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Spredle is slechts aan de aanbieding gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders aangegeven.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de offerte akkoord is gegeven door de klant en is ontvangen door Spredle.
4.2. De overeenkomst vangt aan op de in het contract genoemde datum.
4.3. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na afloop van de bepaalde periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij een der partijen schriftelijk heeft opgezegd tegen het einde van een contractdatum en na het verstrijken van de minimumduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.2. Spredle kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Spredle niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Dit geschiedt pas na ingebrekestelling.
5.3. Spredle heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.4. Spredle behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
5.4.1. de klant oneigenlijk gebruik maakt van internet;
5.4.2. de klant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
5.4.3. de klant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, de goede zeden en/of de gedragscode;
5.4.4. de klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en/of afkomst dan wel anderszins kwetsend genoemd kan worden.
5.5. Spredle is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Spredle zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6. Levering en leveringstijd
6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal (tekst en beeld), of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Spredle zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
6.3. Spredle kan verkochte producten en diensten in gedeelten leveren, indien de deellevering een zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is Spredle bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4. De klant is verplicht de producten en diensten af te nemen op het moment dat Spredle deze bij hem aflevert / doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.5. De klant verkrijgt toegang tot de webserver via het CMS, zodra deze is opgeleverd en behoudt toegang onder de voorwaarde dat hij zijn betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomt.

7. Prijzen
7.1. Spredle heeft het recht de prijzen bij te stellen. Deze bijstellingen worden uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de einddatum van het contract aan de klant bekend gemaakt en zullen ingaan met de ingang van een nieuwe contracttermijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen.
7.2. De klant is gerechtigd het contract met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betalingsvoorwaarden
8.1. De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
8.2. De verschuldigde kosten dienen volledig en zonder aftrek of verrekening, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, binnen 15 dagen na het afsluiten van de overeenkomst te worden voldaan per automatische incasso of via overboeking, zo niet behoudt Spredle BV het recht de dienstverlening (tijdelijk) stil te leggen. Spredle BV stuurt de klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de
overeenkomst.
8.3. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit schriftelijk aan de klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8.4. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Spredle BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Spredle BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
8.5. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaatsvinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe de klant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
8.6. In geval van automatische incasso dient de klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
8.7. De klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Spredle BV is voldaan.
8.8. Indien de klant ondanks sommatie niet betaalt, is de klant alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% over de vordering, inclusief de rente, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00).
8.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, heeft Spredle BV recht op een vertragingsrente van twee procent (2%) per maand of gedeelte daarvan, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele betaling.
8.10. Spredle BV is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 15 dagen na afsluiting van overeenkomst.
8.11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Spredle BV het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de klant onverwijld aan de klant terug te betalen.
8.12. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de betalingsverplichtingen van de klant meteen en zonder ingebrekestelling opeisbaar zijn, ook als is de betalingstermijn nog niet verstreken of de factuur nog niet uitgebracht. Spredle BV heeft in dat geval tevens de bevoegdheid leveringen en diensten
met onmiddellijke ingang te staken.

9. Reclame
9.1. De klant is gehouden de geleverde producten c.q. verleende diensten op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
9.2. Waarneembare gebreken dienen door de klant binnen veertien (14) dagen na levering te worden gemeld aan Spredle, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Spredle vervalt.
9.3 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen veertien (14) nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak jegens Spredle.
9.4. De ingebrekestelling van de klant dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Spredle in staat is adequaat te handelen.
9.5. Reclame schort de (betalings)verplichtingen van de klant niet op.
9.6. Indien een klacht gegrond is, zal Spredle in overleg met de klant de geleverde producten c.q. verleende diensten aanpassen, vervangen of vergoeden.

10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spredle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spredle niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Spredle worden daaronder begrepen.
10.2. Spredle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Spredle haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Spredle opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4 Indien Spredle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Spredle is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Spredle weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Spredle kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relaties tussen Spredle en bovengenoemde derden of het verbreken van deze relaties ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Spredle.
11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Spredle slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Spredle voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.3. De klant vrijwaart Spredle voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Spredle.
11.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Spredle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Spredle is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
11.5. De klant is aansprakelijk voor alle schade die Spredle mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
11.6. Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan Spredle.
11.7. Overigens is de aansprakelijkheid van Spredle beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de eenmalige kosten of de maximale factuurwaarde van de periodieke twaalf maanden.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Spredle zich de rechten en bevoegdheden voor die Spredle toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
12.2. De klant mag de op Spredle site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware) downloaden en gebruiken.
12.3. De klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart Spredle ter zake van enige aanspraak.
12.4. Door Spredle ontwikkeld materiaal, concepten, ideeën zijn en blijven eigendom van Spredle en mogen niet worden gebruikt in toepassingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spredle.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling
14.1. Spredle heeft het recht geleverde producten c.q. verleende diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Spredle niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Spredle zal de klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Spredle kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
14.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de klant binnen een door Spredle gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.
14.3. Na afloop van de overeenkomst met de klant zal de betreffende website niet meer gepubliceerd worden op het Internet tenzij anders schriftelijk is vastgesteld in overleg met Spredle.

15. Wijziging van de voorwaarden
15.1. Spredle behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, Spredle zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant bekend maken. Gewijzigde voorwaarden gaan altijd pas in bij ingang van een nieuwe contractperiode.
15.2. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij het contract ontbinden tegen de einddatum van het contract en volgens de voorwaarden zoals genoemd onder hoofdstuk 5.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
16.1. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.
16.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Spredle en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17. Toepasselijk recht
17.1. Op elke overeenkomst tussen Spredle en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven